دبیرستان دخترانه غیردولتی آریانا اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

استعدادهای درخشان مدرسه

 زهرا معین رتبه 20 کنکور رشته ریاضی

فاطمه پناهی رتبه 90 کنکور رشته ادبیات

پگاه کیانی رتبه 6 کنکور رشته زبان