دبیرستان دخترانه غیردولتی آریانا اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

افتخارات فرهنگی و هنری مدرسه

رتبه اول مسابقات قرآن(حفظ و مفاهیم)

رتبه دوم مسابقات نهج البلاغه

رتبه دوم مسابقات احکام

رتبه اول هنر های دستی